ພວກຂ້າພເຈົ້າ, ຄຣິສຕະຈັກຂອງພຣະຄຣິດມີຄວາມພາບພູມໃຈຫລາຍທີ່ໄດ້ມີໂອກາດຮັບໃຊ້  ພຣະເຈົ້າແລະຮັບໃຊ້ພີ່ນ້ອງຊາວລາວ ຊາວໄທຂອງພວກເຮົາໃນເມືອງເຟຣສໂນ ຄຣິສຕະຈັກຂອງພຣະຄຣິດແຫ່ງນີ້ ເປັນຄຣິສຕະຈັກແລກໃນສະຫະຣັຖອະເມຣິກາທີ່ມີພີ່ນ້ອງເຂົ້າຮ່ວມນະມັສການແຕ່ລະອາທິດ 114 ເຖິງ 120 ຄົນ. ພວກຂ້າພເຈົ້າມີຄວາມປາຖນາດີຕໍ່ພີ່ນ້ອງຊາວລາວ-ໄທທຸກຄົນ ທີ່ສົນໃຈສະແຫວງຫາພຣະເຈົ້າ ແລະຢາກຈະສຶກສາຮຽນຮູ້ເພິ່ມເຕິ່ມ ຢາກຈະນຳຂ່າວປະເສິດຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດເຈົ້າມາປະກາດແກ່ທຸກຄົນເພື່ອພວກທ່ານຈະໄດ້ຮັບຊີວິນິຣັນໃນອພຣະອົງເຈົ້າ ຖ້າທ່ານກຳລັງຊອກຫາໂບດ ຫລື ຢາກຈະມາຢ້ຽຢາມພວກຂ້າພເຈົ້ານຳຄອບຄົວມານະມັສການ ພວກຂ້າພເຈົ້າຍິນດີຕ້ອນ ຮັບທຸກໆ ທ່ານ.

Place of Meeting/ສຖານທີ່ປະຊຸມ:

7886 N Millbrook Ave

Fresno CA 93720

ຫ້ອງ 112  ທາງທິດຕະອອກຊຽງເໜືອ

Meeting hour & Day/ວັນເວລາ-ປະຊຸມ:

  1. Sunday Bible Study: 9:00am / ວັນອາທິດ ເວລາ 9:00 ມ.ຊ  ຊັ້ນຫ້ອງຮຽນພຣຄຳພີ

  2. Sunday Worship: 10:15am / ວັນອາທິດ ເວລາ 10:15 ມ.ຊ       ນະມັສການ

  3. Wednesday night: 7:00pm / ວັນພຸດ ເວລາ 7:00 ມ.ລ       ຮຽນພຣະຄຳພີ

  4. Thursday night home fellowship: 6:0pm / ວັນພະຫັດ ເວລາ 6:00 ມ.ລ    ຮ່ວມສາມັກຄີທັມຕາມບ້ານ

 

Other Activity / ກິຈກັມອື່ນໆ:

Annually Workshop / ປະຊຸມຟື້ນຟູປະຈຳປີ ຈັດຂື້ນປິລະນຶ່ງຄັ້ງ- ໃນອາທິດສຸດທ້າຍຂອງເດືອນ ກັຍາ

Ladies Day /ປະຊຸມຟື້ນຟູສຳລັບສຕຣີ ຈັດຂື້ນປີລະນຶ່ງຄັ້ງ

Group trip / ອອກໄປທ່ຽວເປັນກຸ່ມ ປີລະນື່ງຄັ້ງ

Asian Annually Conference – Unites States and Oversea / ກອງປະຊຸມຫລວງຟື້ນຟູຂອງ

  ຄົນເອເຊັຍທົ່ວສະຫະຣັຖອະເມຣິກາແລະຕ່າງປະເທດ ຈັດຂື້ນປີລະນຶ່ງຄັ້ງ

Youth Volleyball Tournament / ແຂ່ງຂັນ ຕີບານ ສຳລັບເຢາວະຊົນປີລະນຶ່ງຄັ້ງ

 Bible Camp / ຟື້ນຟູ ໃບໂບແຄ້ມ ປີລະນຶ່ງຄັ້ງ (ຕາມປ່າ)

 

Contact us / ເຊິນຕິດຕໍ່ພວກຂ້າພເຈົ້າ

John Soukkeo  

Phone: (559) 824-9384 or (559) 446-2550

Email: jsoukkeo22@hotmail.com