Woodward Park Church of Christ

7886 N. Millbrook Ave. Fresno, CA 93820

(Hmoob Pawg Ntseeg Tswv Yexus)

Hu Rau:

Thoj X. Vaj…..............Xibfwb Hmoob

 

                                      Peb yog leegtwg                                          

Peb yog cov kwvtij Hmoob ntseeg Vajtswv nyob hauv Woodward Park Church of Christ.  Peb tuaj txoos uake 

teevhawm Vajtswv thiab kawm Vajlugkub thaum yav tav su vim lub tuam tsev tsis txaus. Nyob rau hauv peb pawg 

Hmoob muaj li 20 tawm tsev neeg. Peb kev teevhawm Vajtswv yog coj kom raws li qhov tseeb thiab kev ntsujplig 

xwb.  Peb kev ntseeg thiab kev teevhawm yog coj raws nraim li tus quav uas cov thwjtim qhia tseg nyob rau hauv 

Vajlugkub Tshiab. Yog Phau Vajlugkub tsis qhia tawm peb tsis coj thiab yog Phau Vajlugkub txwv peb tsis ua. Peb 

yog cov ntseeg Vajtswv hu ua “non-denomination Christian.” 

Xovthooj: 

Hauv Church (559) 446-2551

Cell: (559) 479-6950

Email: thojxuv@yahoo.com

 

Sijhawm Teevhawm / Kawm Bible:

Sunday Kawm Bible...12:00 pm —1:00 pm. 

Sunday Teevhawm ...1:15 pm — 2:30 pm.

 

Peb pab tau koj li cas:

Qhia Bible rau sawvdaws tom tsev thiab hauv church.                             

Peb yuav qhia Bible kom raws li qhov tseeb xwb. 

Peb hlub tshua thiab xav tuaj thov Vajtswv pab nej thiab nej tsev neeg.

Peb npaj tos txais nej thiab nej tsev neeg tuaj teevhawm nrog peb. 

Thaum kawm Bible tas, yog nej txaus siab, peb kuj xav pab muab nej ntxuav plig yug dua tshiab.

Peb xav kom nej paub hais tias Vajtswv hlub nej heev es Tswv Yexus thiaj li los hu nej.

 

Vajtswv tsev neeg uas nyob hauv Woodward Park Church of Christ zoo siab tos txais sawvdaws txhua tus.

 

Thov Vajtswv foom koob hmoov rau peb sawvdaws.